Entdeckt eis Associatioun

Eis ASBL

Wien mir sinn an wat mir maachen

Aktivitéiten

Informéiert Iech iwwer lafend Aktivitéiten déi mir organiséieren oder ënnerstëtzen

Blog

Bleift um neiste Stand iwwer nei Aktivitéiten an Entwécklungen


stencil.small-square
stencil.small-square

team-4529717_1920

Eis Partner

Fir eng méiglechst breet Palette vun Aktivitéiten unzebidden, brauche mir Leit, déi hir Liewenserfarung, Qualifikatiounen, Fäegkeeten a Wësse bäidroen. Nieft Kursleiteren, Riedner asw. ka jiddereen, deen eng Offer ausserhalb vun SBE mécht, déi dem Zweck a Geescht vun eiser Associatioun entsprécht, och als Partner an des Rubrik opeholl ginn. Weider Informatiounen Maach mat

Nach Froen?

Kontaktéier eis

LU
Scroll to Top